04
Th3

Bùi Quang Huy

Rất tin tưởng vào năng lực thi công của của Civ, hy vọng trong tương lai công ty phát triển hơn nữa. Thành công.